top of page

Samtaleterapi

Tankenes makt

Kognitiv atferdsterapi

Når vi opplever en vanskelig periode, mye stress eller store belastninger over tid hender det at vi skaper oss nye strategier for å håndtere dette på best mulig måte. Ofte kan dette være nyttige strategier som gjør at vi faktisk håndterer hverdagen bedre, mens andre ganger fungerer de ikke like godt. Det er ikke unormalt å «kjøre seg fast» i uhensiktsmessige strategier, tankefeller eller mønstre.

 

Årsaken til at vi ofte kjører oss fast i slike mønstre eller tankefeller er fordi hjernen vår er opptatt av automatisering og energisparing. For at vi ikke skal bruke veldig mye mental energi gjør vi veldig mye på autopilot. Noen ganger blir autopiloten innstilt feil og det er da vi kjører oss fast. Da kan vi bli veldig bevisst alle våre negative automatiske tanker. Som navnet tilsier er dette tanker som kommer automatisk og som kan påvirke oss i stor grad. Eksempler på negative automatiske tanker er; jeg er ikke bra nok, ingen liker meg, jeg klarer ingenting. Slike tanker kan påvirke både våre følelser, atferd og strategier i stor grad – helt automatisk uten at vi bevisst legger merke til det.

 

I kognitiv terapi er vi opptatt av å sette fokus på uhensiktsmessige strategier, atferd, følelser og automatiske tanker. Gjennom bevisstgjøring legger vi grunnlaget for å skape positive endringer. En viktig del av dette innebærer å legge tilrette for atferdsmessige endringer. Mange opplever kognitiv atferdsterapi som en praktisk og jordnær måte å arbeide med utfordringer på, hvor målet er at en skal sitte igjen med mer kunnskap og verktøy.

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Vi er ikke opptatt av diagnoser eller psykiske lidelser i så måte, men heller å ha fokus på utfordrende mønstre, strategier, tanker og bekymringer som alle kan skape utfordringer i hverdagen. 

Behandlingen har som mål at du som klient sitter igjen med større oversikt over hvilke faktorer som skaper utfordringene, slik at du blir best mulig rustet til å skape endring. Veldig mange klienter etterlyser verktøy som noe de ønsker seg i starten av en behandling – kognitiv terapi tar nettopp høyde for at du som klient skal sitte igjen med større forståelse, konkrete oppgaver og verktøy for å til slutt kunne fungere som din egen terapeut etter endt behandling. 

Stress, bekymringer & tanker

Når hverdagen blir litt for vanskelig

Vi møter veldig mange mennesker som synes at de har for mange tanker og de har blitt veldig plagsomme. Det er ofte slik at en da opplever at tankene kommer snikende på så raskt vi får et ledig minutt. Dette kan ofte skje mange ganger gjennom dagen, men også være spesielt slitsomt på kveld/natt. I samtaleterapi legger vi vekt på å bevisstgjøre personer på hvordan en på best mulig måte kan forholde seg til egne tanker og følelser. 

Du skal ikke gjøre noe aktivt med de negative tankene og følelsene. Du skal ikke ta kontroll, men heller lære deg hvordan du vil forholde deg til dem. Alt for mange beskriver flere forsøk på å kontrollere egne tanker. Faktum er at det å kontrollere automatiske tanker er svært vanskelig, og kanskje helt umulig. Derfor må vi heller se på hvilke prosesser vi kan endre slik at vi bedre kan forholde oss til dem på en rolig måte. 

Vi ser ofte at pasienten kommer inn i en form for overtenking; hvor de bekymrer seg eller grubler på tap eller mestringssvikt. Derfor er hovedfokuset i terapien å hjelpe personen til å bli mer bevisst på mønstre de går i. Vi hjelper dem til å endre responsen til tankene ved at de tar et steg tilbake, observerer og lar tankene være. Resultatet er at en slutter med forsøk på kontroll og regulering av egne tanker. 

Tankene skal ikke kontrolleres

Metakognitiv terapi

bottom of page