top of page

Hva er egentlig skam?Person som overreagerer og er sint

Skam er en kompleks og ofte smertefull følelse som springer ut fra troen om at vi på en eller annen måte ikke er tilstrekkelige eller at våre handlinger er uakseptable. Denne følelsen kan være både privat og sosial, og oppstår når individets handlinger ikke stemmer overens med personlige eller kulturelle normer. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter av skam, inkludert dens psykologiske røtter, effekten den har på individets psyke og atferd, og strategier for å håndtere og overvinne denne utfordrende følelsen.


Psykologisk forståelse av skam

Skam er dypt forankret i menneskets sosiale natur. Psykologer skiller ofte mellom skam og skyldfølelse, hvor skyld dreier seg om en spesifikk handling, mens skam er en følelse som berører hele vår selvoppfatning. Denne følelsen kan oppstå fra en tidlig alder, ettersom barn lærer sosiale normer og forventninger. Ifølge psykologiske teorier, som de fremsatt av Helen Block Lewis, oppstår skam når en person føler seg eksponert og mangelfull i andres øyne, noe som kan føre til ønsket om å skjule seg eller forsvinne.

Videre studier har vist at langvarig skam kan føre til alvorlige psykologiske problemer, som lav selvfølelse, depresjon og angst. Det er derfor viktig å forstå mekanismene bak skam for å kunne håndtere dens negative effekter effektivt.


Skam i ulike kulturer

Skamens rolle og intensitet kan variere betydelig fra kultur til kultur. I noen samfunn er skam en sentral del av sosial kontroll, hvor fellesskapets verdier og normer er sterkt internaliserte av individene. Antropologiske studier, som de av Ruth Benedict, har beskrevet hvordan samfunn som Japan legger stor vekt på skam som en regulator for sosial atferd, i motsetning til vestlige kulturer hvor skyld er mer fremtredende.

I kollektivistiske samfunn, hvor fellesskapet ofte verdsettes høyere enn individet, kan skam også fungere som en kraftig motivator for å opprettholde sosial harmoni og orden. Dette viser hvordan kulturelle faktorer kan forme den personlige opplevelsen av skam, og hvordan den behandles både sosialt og individuelt.


Håndtering og overvinning av skam

Å håndtere skam krever ofte en tverrfaglig tilnærming, som inkluderer psykologisk terapi, selvrefleksjon og støtte fra samfunnet. Kognitive atferdsterapier har vist seg å være effektive ved å hjelpe individer med å omstrukturere negative tankemønstre og redusere følelsen av skam. Å identifisere og utfordre de underliggende antakelsene som bidrar til skam kan føre til en mer positiv selvoppfatning og en reduksjon i skamfølelse.

2 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.

Discover clics solution for the efficient marketer

More clics

Never miss an update

Thanks for submitting!

bottom of page