top of page

Utredning

TankeVirke tilbyr utredning av psykiske problemstillinger. Alle våre psykologer har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten og tilbyr således alt fra basis til mer spesialisert utredning av ulike problemstillinger. Det er ikke krav om henvisning fra lege for å starte utredning eller behandling hos oss. 

Utredning kan ofte være nyttig for å få klarhet i symptomer, funksjonsnivå, og for å planlegge rett behandlingsmetode videre. Som regel er det personen selv som tar kontakt med ønske om utredning - ofte grunnet mistanke grunnet pågående symptomer. Vi blir ofte kontaktet av personer som står i kø hos DPS, og som ønsker en fortgang i utredning og videre behandling.

ADHD-utredning

Vi tilbyr fullstendig utredning av ADHD hos voksne

ADHD er en tilstand som oppstår i barndommen, og som vedvarer gjennom livet. Det hender at barn går gjennom skolen med symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet uten å bli oppdaget. Som oftest skyldes dette andre kompanserende strategier som høy intelligens, god hukommelse, eller god ytre struktur og rutiner fra omsorgspersoner. Når vi beveger oss inn i voksenlivet kan symptomene bli noe mer skjult i hverdagen da vi har en større forståelse for sosiale normer og oppførsel som voksen. Dette gjør at noen kan gå med ADHD langt inn i voksenlivet og ikke bli klar over dette selv før den ytre strukturen forsvinner eller en møter på andre utfordringer i hverdagen.

 

TankeVirke tilbyr utredning av ADHD hos voksne. Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn», sist faglig oppdatert 13. juni 2018.

 

Når vi gjør en utredning for ADHD kartlegger vi symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Utredningen er bred da det er viktig å kartlegge andre mulige årsaker til symptomene. Utredningen innebærer også en kartlegging av evnenivå og måling av konsentrasjonsevne.

 

For mange er en utredning av ADHD viktig for å bedre forstå egne handlingsmønstre og lære seg selv bedre å kjenne. Mange kan kjenne på nedstemthet, slitenhet eller lav selvtillit som følge av symptomer i hverdagen. Da er det viktig å få en forståelse for hvorfor en handler som en gjør og lære å håndtere symptomene på en bedre måte. Det finnes to ulike behandlingsmetoder for ADHD; medikamentell og psykoedukativ behandling. Vi tilbyr sistenevnte hos oss. Etter utredning er vi behjelpelige med henvisning videre til psykiater om det er ønske om oppstart av medikamentell behandling.

Hva innebærer utredning?

Utredning innebærer en vurdering av symptomer, lidelsestrykk, historikk og funksjonsnivå med det målet å stille en diagnose slik at rett behandling kan tilbys. Vi er alle vant til å få en utredning/vurdering og tilhørende diagnose når vi oppsøker hjelp for fysiske plager (fastlege, kiropraktor e.l). På samme måte som en lege må avdekke om det er brudd i benet før gipsen settes på, er vi også nødt til å vurdere hvilke psykiske plager som er tilstede før vi kan begynne behandling. 

Ofte kan en forenklet utredning/vurdering gjøres i første time ved at du som klient forteller om bakgrunnen for at du oppsøker hjelp, hvor lenge det har pågått og hva du ønsker hjelp til i tiden fremover. På den måten kan våre behandlere avdekke dine behov og legge tilrette for en effektiv og riktig behandling. 

Mer spesifikk utredning som for eksempel ved traumer eller ADHD innbærer at vi kartlegger symptomer og funksjonsnivå gjennom ulike utredningsverktøy - herunder skjemaer som du fyller ut selv hjemme, tester og intervju gjennomført på kontoret med en psykolog. Det er videre vanlig at det innhentes en fullstendig anamnese (historikk) for å få et bedre helhetlig bilde av hvilke symptomer som er aktuelle, når de oppstod første gang, og hvor lenge plagene har pågått. 

Vi samarbeider med fastlege, andre behandlere og NAV ved ønske om dette.

ADHD er en tilstand som oppstår i barndommen og som vedvarer livet ut. Det kjennetegnes av hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker, og impulsivitet

TRAUMER

Traumer kan være både alvorlige hendelser du opplever en gang (bilulykke, ran, voldtekt), og gjentagende hendelser (overgrep, vold i nære relasjoner, krig)

ANGST

Det finnes flere former for angst. Angst innebærer ofte en overdreven og irrasjonell følelse av frykt. Overdreven bekymring kan også skape vedvarende engstelse og redsel.

DEPRESJON

Depresjon kjennetegnes av en vedvarende nedstemthet, økt eller nedsatt matlyst, isolasjon, lite energi, lite glede, og gjerne enten et økt behov for søvn eller søvnvansker.

ADHD-utredning

Vi tilbyr fullstendig utredning av ADHD hos voksne

ADHD er en tilstand som oppstår i barndommen, og som vedvarer gjennom livet. Det hender at barn går gjennom skolen med symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet uten å bli oppdaget. Som oftest skyldes dette andre kompanserende strategier som høy intelligens, god hukommelse, eller god ytre struktur og rutiner fra omsorgspersoner. Når vi beveger oss inn i voksenlivet kan symptomene bli noe mer skjult i hverdagen da vi har en større forståelse for sosiale normer og oppførsel som voksen. Dette gjør at noen kan gå med ADHD langt inn i voksenlivet og ikke bli klar over dette selv før den ytre strukturen forsvinner eller en møter på andre utfordringer i hverdagen.

 

TankeVirke tilbyr utredning av ADHD hos voksne. Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn», sist faglig oppdatert 13. juni 2018.

 

Når vi gjør en utredning for ADHD kartlegger vi symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Utredningen er bred da det er viktig å kartlegge andre mulige årsaker til symptomene. Utredningen innebærer også en kartlegging av evnenivå og måling av konsentrasjonsevne.

 

For mange er en utredning av ADHD viktig for å bedre forstå egne handlingsmønstre og lære seg selv bedre å kjenne. Mange kan kjenne på nedstemthet, slitenhet eller lav selvtillit som følge av symptomer i hverdagen. Da er det viktig å få en forståelse for hvorfor en handler som en gjør og lære å håndtere symptomene på en bedre måte. Det finnes to ulike behandlingsmetoder for ADHD; medikamentell og psykoedukativ behandling. Vi tilbyr sistenevnte hos oss. Etter utredning er vi behjelpelige med henvisning videre til psykiater om det er ønske om oppstart av medikamentell behandling.

bottom of page