top of page

Utredning av ADHD

ADHD

ADHD-utredning

Vi tilbyr fullstendig utredning av ADHD hos voksne

ADHD er en tilstand som oppstår i barndommen, og som vedvarer gjennom livet. Det hender at barn går gjennom skolen med symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet uten å bli oppdaget. Som oftest skyldes dette andre kompanserende strategier som høy intelligens, god hukommelse, eller god ytre struktur og rutiner fra omsorgspersoner. Når vi beveger oss inn i voksenlivet kan symptomene bli noe mer skjult i hverdagen da vi har en større forståelse for sosiale normer og oppførsel som voksen. Dette gjør at noen kan gå med ADHD langt inn i voksenlivet og ikke bli klar over dette selv før den ytre strukturen forsvinner eller en møter på andre utfordringer i hverdagen.

 

TankeVirke tilbyr utredning av ADHD hos voksne. Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn», sist faglig oppdatert 13. juni 2018.

 

Når vi gjør en utredning for ADHD kartlegger vi symptomer på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Utredningen er bred da det er viktig å kartlegge andre mulige årsaker til symptomene. Utredningen innebærer også en kartlegging av evnenivå og måling av konsentrasjonsevne.

 

For mange er en utredning av ADHD viktig for å bedre forstå egne handlingsmønstre og lære seg selv bedre å kjenne. Mange kan kjenne på nedstemthet, slitenhet eller lav selvtillit som følge av symptomer i hverdagen. Da er det viktig å få en forståelse for hvorfor en handler som en gjør og lære å håndtere symptomene på en bedre måte. Det finnes to ulike behandlingsmetoder for ADHD; medikamentell og psykoedukativ behandling. Vi tilbyr sistenevnte hos oss. Etter utredning er vi behjelpelige med henvisning videre til psykiater om det er ønske om oppstart av medikamentell behandling.

Hva innebærer utredning?

Det finnes ikke en spesiell test som kan avdekke om en person har ADHD. Utredningen må gjøres av kvalifisert helsepersonell som har rett faglig kompetanse på ADHD. En utredning av ADHD starter med at du fyller ut et selvrapporteringsskjema - dette er et skjema som brukes for å hjelpe deg til å kjenne igjen tegn eller symptomer på ADHD. TankeVirke benytter standardiserte rapporteringsskjemaer. 

Diagnosen er resultat av en helhetsvurdering og stilles bare hvis vanskene er så store at de skaper betydelige problemer for personens evne til å fungere i dagliglivet, både på skolen, hjemme eller på arbeid. Vanskene må ha startet før fylte 12 år, og de må ha vart i minst seks måneder.

Det er viktig at psykologen som utreder deg kjenner din helsemessige utvikling, familiebakgrunn, eventuelle ADHD-symptomer i nåtid, fortid, skolebakgrunn, yrkeskarriere, hvordan du fungerer i sosiale sammenhenger og funksjonsnedsettelser i hverdagen. Det kan være nyttig å innhente tilleggsinformasjon fra pårørende, arbeidskollegaer og andre aktuelle personer som for eksempel lærer eller PP-tjenesten.

 

Når diagnosen er satt, kan man begynne med behandling som er tilpasset den enkeltes behov. Helsedirektoratet anbefaler at det settes opp en behandlingsplan.

bottom of page